Det er utarbeidet kompetansemål og detaljerte vurderingskriterier for emnet «kjemi- og prosessfag», disse er ment for både lærere og elever. Nedenfor finner du en oversikt over kompetansemålene fra Læreplan felles programfag VG1-TIP (UDIR).

Kodene i høyre kolonne refererer til de konkretiserte kompetansemålene for emnet. Du finner referanser til de samme kompetansemålene på de enkelte sidene i boka.

IDTekstKonkretiserte mål
P1velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrerKP-P1-1
KP-P1-2
P2velge og montere riktig verktøy og utstyr på en maskin i henhold til arbeidsoppgaver
P3utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderingerKP-P3-1
KP-P3-2
P4stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anleggKP-P4-1
KP-P4-2
KP-P4-3
KP-P4-4
P5bruke enkle simuleringsprogram til å beskrive helheten og sammenhengen i produksjonsprosesserKP-P5-1
KP-P5-2
P6velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype
P7bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver
P8beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg
P9forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialerKP-P9-1
KP-P9-2
KP-P9-3
KP-P9-4
P10velge metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandlingen
P11bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
P12forklare sammenhengen mellom ergonomi, helse og effektivitet
P13vurdere kostnader knyttet til en arbeidsoppgave
P14forklare gangen i en arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
T1tolke og forklare arbeidsoppgaverKP-T1-1
T2bruke verktøy og utstyr i henhold til lover og forskrifter
T3foreta risikovurderinger i forhold til helse, miljø og sikkerhetKP-T3-1
T4velge riktig håndverktøy og utstyr for service, vedlikehold og reparasjoner
T5velge riktig måleverktøy i forhold til arbeidsoppgaver
T6demontere og montere maskinelementer og utstyr som er relevant for arbeidsoppgaver
T7måle trykk, temperatur og mengde i forhold til en arbeidsoppgave og vurdere måleresultatetKP-T7-1
KP-T7-2
KP-T7-3
T8kople opp og teste enkle styringssystemer basert på hydraulikk og pneumatikk
T9måle grunnleggende elektriske størrelser som inngår i arbeidsoppgaver, og vurdere måleresultatetKP-T9-1
T10planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr
T11etterse og vedlikeholde verktøy og instrumenter
D1forstå og følge tegninger og skjemaer som skal brukes i produksjon og vedlikeholdKP-D1-1
KP-D1-2
KP-D1-3
D2bruke digitale verktøy til å utarbeide enkle to- og tredimensjonale tegninger og prosessflytskjemaerKP-D2-1
D3finne fram til og følge produktdatablad og HMS-databladKP-D3-1
D4søke etter nødvendig informasjon for å kunne utføre arbeidsoppgaver
D5vise til regelverk og standarder som er relevant for arbeidet
D6fylle ut aktuelle rapporter og skjemaer i forhold til arbeidsoppgaverKP-D6-1
D7registrere avvik og utarbeide avviksrapporterKP-D7-1
D8vurdere eget arbeid i henhold til planer, tegninger, beskrivelser og standarderKP-D8-1
D9forklare sertifikatkrav som kan regulere arbeidsutførelse innen teknikk og industriell produksjon