I boka har jeg lagt stor vekt på å gi eleven en grunnleggende forståelse av viktige begreper i kjemisk prosessindustri. Detaljer er ikke viktige på dette nivået. Der hvor jeg er detaljert, er det bare for å gi konkrete eksempler på ulike begreper og teknologier. Jeg har liten tro på å pøse på med detaljkunnskap, dersom eleven ikke først har en god overordnet forståelse.

Gjennom hele boka gjør jeg mye bruk av simulatorer. Det er flere grunner til det. For det første ønsker jeg å gjøre boka så praktisk som mulig. Den retter seg mot yrkesfag-elever, og de vil jobbe praktisk! Men praktiske oppgaver i kjemi-/prosessfaget har tradisjonelt betydd at man må ha tilgang til komplisert og kostbart utstyr. Det var før. Nå har vi datamaskiner som et fantastisk (men ofte dårlig utnyttet) redskap. Simulatortrening er forholdsvis nytt i skolesammenheng, og det har heller ingen stor utbredelse i industrien. Dette vil endre seg dramatisk i årene som kommer!

Jeg har brukt mye tid på å finne frem til gode simulatorer som er gratis å bruke, og på å lage gode og relevante øvinger. Sammen med en bok som også er gratis, er dette et kurs som krever minimalt av økonomiske ressurser.

Kapittelinndelingen er ikke tilfeldig, og jeg anbefaler at undervisningen gjennomføres i den rekkefølgen som er gitt i boka. På samme måte som jeg tror på det generelle framfor det detaljerte, tror jeg det er lurt å gå fra det store totalbildet til de små bitene. Derfor starter boka med å se på hele prosesser, for å ende opp i atomer og molekyler.

Helse, miljø og sikkerhet er viktig, derfor avsluttes hvert kapittel av boka med ulike HMS-innspill. Jeg har valgt å gjøre det slik, fremfor å ha et eget HMS-kapittel, fordi det er slik HMS-arbeid skal gjøres. Det skal være en integrert del av alt man gjør, og ikke noe spesialtema!

Jeg har samarbeidet tett med elevene på Hjalmar Johansen Vgs for å lage en bok som elevene liker, og som elevene forstår. De har vært veldig flinke til å gi meg innspill! Alt fra skriftstørrelse til bildebruk og språkbruk er forsøkt tilpasset etter deres ønsker. Målet er å lage en bok som målgruppen faktisk liker!

Skien, august 2008

Rune Mathisen