Kjemiske stoffer kan reagere med hverandre på flere ulike måter, og danne nye kjemiske stoffer. Vi skal se på noen slike reaksjonstyper.

Redoksreaksjoner

I mange kjemiske reaksjoner er det slik at elektroner overføres mellom atomer. Vi sier at stoffer reduseres og oksideres, og denne typen reaksjoner kalles redoksreaksjoner.

Hydrogengass (H2) og fluorgass (F2) kan reagere med hverandre, og danne stoffet flussyre (HF). La oss se nærmere på denne reaksjonen. Først setter vi opp den balanserte reaksjonsligningen.

H_2 + F_2 right 2HF

Dette er et eksempel på en redoksreaksjon, det foregår altså en overføring av elektroner mellom atomene. La oss først se på hva som skjer med hydrogengassen. Du vet jo at hydrogen har ett elektron, og at når atomer tar til seg eller gir fra seg elektroner, kalles de for ioner. I dette tilfellet gir de to hydrogenatomene i hydrogengass fra seg hvert sitt elektron, og blir til to hydrogenioner:

H_2 right 2H^+ + 2e^-

De to fluoratomene i fluorgass mottar hvert sitt elektron, og blir også til ioner:

F_2 + 2e^- right 2F^-

Til slutt slår hydrogenionene og fluorionene seg sammen, og danner flussyre. Vi kan sette opp hele reaksjonen slik:

H_2 + F_2 right 2H^+ + 2F- right 2HF

I redoksreaksjoner er det ett stoff som reduseres, og ett som oksideres.

  • Stoffet som mister elektroner oksideres.
  • Stoffet som mottar elektroner reduseres.

I eksemplet med flussyre, var det hydrogen som mistet elektroner. Det var altså hydrogen som ble oksidert. Fluor mottok elektroner, og ble oksidert.

I redoksreaksjoner har vi en overføring av elektroner mellom atomer. Stoffet som mister elektroner oksideres, og stoffet som mottar elektroner reduseres.

Strengt tatt er ikke denne definisjonen av redoksreaksjoner helt riktig, men den er grei nok for å forstå det som skjer i eksemplet her.

Syre-basereaksjoner

Kommer…

Polymerisering

Kommer…