Nå vet du litt om grunnstoffer, og om hvordan atomer kan «henge sammen» og danne molekyler. Nå trenger du å vite litt mer om hvordan vi kan beskrive molekyler på kjemispråk.

Tidligere i dette kapitlet så vi på metan, som besto av ett karbonatom (symbol: C) og fire hydrogenatomer (symbol: H). I steden for å bruke navnet «metan», kan vi lage en kjemisk formel som sier noe om hva metan består av. I den kjemiske formelen bruker vi de kjemiske symbolene til hvert av grunnstoffene. I tillegg skriver vi inn antall atomer av hvert enkelt grunnstoff med senket skrift rett etter det aktuelle grunnstoffet. Metan skriver vi da slik:

CH_4

Når det bare er ett atom av et grunnstoff, skriver vi ikke inn antallet. Derfor skriver vi ikke C1H4 for metan. Metan har kjemisk formel CH4.

Kjemiske formler beskriver hvilke grunnstoff et molekyl består av, og hvor mange atomer det er av hvert grunnstoff i molekylet.

Vi har også sett på hvordan vannmolekylet ser ut, tidligere i dette kapitlet. Det består av to hydrogenatomer (H), og ett oksygenatom (O). Da blir den kjemiske formlen for vann:

H_{2}O

Men ofte er det ikke nok å bare summere opp antall atomer av hvert grunnstoff for å beskrive et molekyl, plasseringen til hvert enkelt atom i molekylet veldig viktig. For eksempel finnes det to helt ulike molekyler som har denne kjemiske formelen:

C_{2}H_{6}O

De to stoffene som har denne formelen, er etanol og dimetyleter. Etanol er stoffet du finner i øl, vin og brennevin. Dimetyleter er en gass som ofte brukes som drivgass i spraybokser. Det er to helt forskjellige stoffer, selv om den kjemiske formelen er den samme!

Grunnen til at de er så forskjellige, er at atomene er satt sammen på ulike måter. Nedenfor ser du tegninger av de to molekylene. Strekene i tegningene tilsvarer to elektroner som deles mellom to atomer.

Det går også an å skrive de kjemiske formelene for disse to stoffene på en litt annen måte enn C2H6O, for å gjøre det klarer hvilket stoff man mener:

  • etanol: C2H5OH
  • dietyleter: CH3OCH3