For alle kjemikalier som brukes i en bedrift, skal det være utarbeidet et såkalt sikkerhetsdatablad. Dette databladet inneholder informasjon om farlige egenskaper ved kjemikalier, og hvilke vernetiltak man bør gjøre. Det er de som fremstiller, importerer eller leverer kjemikalier som er ansvarlige for å lage sikkerhetsdatablader.

I en bedrift som bruker kjemikalier, skal sikkerhetsdatablad for alle kjemikaliene samles i et stoffkartotek. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at det finnes et slikt kartotek, og det skal være tilgjengelig på papier selv om det finnes et elektronisk kartotek.

Hensikten med stoffkartoteket, er å sette alle arbeidstakerene i stand til å beskytte seg mot helseskade som følge av kontakt med kjemikalier.

Krav om stoffkartotek finnes i to regelverk:

  • Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer og biologisk materiale i virksomheter (Stoffkartotekforskriften).
  • Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften).