• Når trykket er mye lavere enn atmosfæretrykk, sier vi at det er vakuum. Dersom vi hadde hatt en beholder med absolutt ingen ting inni, ville den hatt null trykk (perfekt vakuum).
 • Ved temperaturen -273,15°C vil alle termisk bevegelse i partikler stoppe helt. Vi kaller dette for det absolutte nullpunkt.
 • Et fast stoff er en aggregattilstand som kjennetegnes ved at det har stor motstand mot å endre form og volum.
 • Formen til en væske er bestemt av beholderen den fyller. Molekylene beveger seg fritt i forhold til hverandre, men danner et grensesjikt mot omgivelsene.
 • En gass er en tilstand hvor molekylene beveger seg tilfeldig i forhold til hverandre. De vil ikke innta noen bestemt form eller volum.
 • Plasma er ioniserte gasser.
 • Når et stoff går fra en aggregattilstand til en annen, kalles det for en faseovergang.
 • Et fasediagram er en graf som viser likevektsforhold mellom de ulike fasene som et stoff kan være i. Ofte brukes trykk og temperatur som akser i grafen.
 • Ved likevekt er det like mange partikler som går fra en fase til en annen, som det er partikler som går i motsatt retning. Netto utveksling av partikler er null.
 • Trippelpunktet er det den kombinasjonen av trykk og temperatur som gjør at et stoff kan være i likevekt med tre ulike faser samtidig.
 • Det kritiske punktet er det trykket og temperaturen hvor fasegrensen mellom gass og væske opphører å eksistere.
 • I gasser kan vi ikke endre trykk (p), temperatur (T) og volum (V) uavhengig av hverandre. I ideelle gasser kan sammenhengen mellom disse størrelsene uttrykkes som: p∙V = n∙k∙T
 • Fortrengningspumper øker trykket i en væske ved å øke og minke et volum inne i pumpa. Det samme prinsippet brukes ofte på kompressorer.
 • Sentrifugalpumper består av en impeller og et pumpehus. De øker trykket i en væske ved hjelp av sentrifugalkrefter.
 • Kontinuitetsligningen forteller oss at mengden væske som strømmer i et rør er den samme selv om rørdiameteren endrer seg.
 • I laminær strømning beveger all væsken seg i samme retning i parallelle lag.
 • Når vi har turbulent strømning i en væske, har vi et kaotisk strømningsmønster.
 • Varme er transport av energi på grunn av temperaturforskjeller.
 • Varme kan bare gå fra et sted som er varmt til et sted som er kaldere.
 • Varmevekslere er en type prosessutstyr som brukes for å overføre varme fra ett stoff til et annet. De kan brukes på både gasser og væsker.