For å kunne regulere industrielle prosesser, er vi helt avhengige av å måle hva som skjer. Tenk deg at du kjører en bil, og at speedometeret ikke virker. Da er det ikke så enkelt å holde riktig fart!

Presise målinger av temperaturen i en reaktor, trykket i en kompressor eller nivået i en tank kan være avgjørende for om vi klarer å produsere det rette produktet. Det er også viktig med pålitelige målinger for at vi skal kunne operere fabrikken på en sikker måte.

Mål: Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne:

  • kjenne til den grunnleggende oppbyggingen og virkemåten til måleinstrumenter
  • kjenne til Ohms lov
  • forstå hva trykk er, og hvordan det kan måles
  • forstå hva temperatur er, og hvordan det kan måles
  • kjenne til hvordan man kan bruke en trykkmåler for å finne gjennomstrømning i et rør og nivå i en tank
  • kjenne til elektromagnetisk stråling og spektroskopiske målemetoder