P&ID er en forkortelse for det engelske uttrykket “Piping and Instrumentation Diagram”. Dette er et skjema som beskriver mange detaljer om prosess- og instrumenteringsutstyret. På norsk kalles denne typen diagram av og til for “teknisk flytskjema” (TFS).

Du vil snart oppdage at et P&ID er ganske forskjellig fra flytskjemaene vi laget i kapittel 1. Der var vi ute etter å lage et diagram som beskrev prosessen slik at det skulle bli enklere å forstå “flyten” i prosessen. Hensikten med et P&ID er å dokumentere funksjonaliteten til anlegget og utstyret. For å få til det må et P&ID være mye mer detaljert enn et flytskjema. Det betyr blant annet at alle reguleringssløyfer er tegnet inn i et P&ID. Reguleringssløyfer tar man vanligvis ikke med i et flytskjema.

I et flytskjema bruker vi som oftest firkantede bokser for å vise enhetsoperasjoner. En enkelt enhetsoperasjon kan bestå av mange ulike utstyrsdeler. I et P&ID tegnes alle utstyrsdeler inn, uansett hvor smått og uviktig det måtte virke. Alt skal med!

P&ID er et detaljert teknisk diagram som viser hvordan alt prosessutstyr er knyttet sammen og som viser alle instrumenter og reguleringssløyfer.

Et P&ID er ikke tegnet i skala, det vil si at utstyret på diagrammet ikke har riktig størrelse i forhold til hverandre. Derfor kan pumper og ventiler ofte se veldig store ut i forhold til tanker og annet stort utstyr.

Hvordan ting er plassert i forhold til hverandre vises heller ikke i et P&ID. Utstyr som ser ut til å ligge langt fra hverandre, kan godt være plassert tett sammen.

I et P&ID brukes det en rekke symboler og koder som er standardiserte. For at du skal kunne klare å lese et P&ID, må du lære deg de viktigste symbolene.

At noe er «standardisert» betyr at det er laget en teknisk beskrivelse som sier noe om hvordan ting skal gjøres. Beskrivelsen blir utgitt i dokumenter som kalles «standarder».

Noe kan du fra før: når vi laget flytskjema brukte vi heltrukne linjer med pil i enden for å vise en produktstrøm. I et P&ID betyr en heltrukken linje et rør. Ofte står det også en tall- og bokstavkode på røret. Dette er som regel et identifikasjonsnummer, opplysninger om hva som strømmer i røret, rørdimensjon og hva slags trykk det er laget for.

Alle typer reguleringsutstyr, for eksempel et måleinstrument eller en regulator, er tegnet som sirkler. Disse sirklene kan se litt forskjellige ut avhengig av hvor de er montert i anlegget. Tabellen nedenfor viser de tre viktigste typene.

SymbolBetydning
Lokalt montert instrument.
Montert i et kontrollrom.
Tilgjengelig fra en dataskjerm (deles med flere andre instrumenter).

Mellom de ulike delene av en reguleringssløyfe er det som regel tegnet en stiplet linje (uten pil i enden). Den stiplede linja betyr at det er et elektrisk signal. Noen ganger kan det også være en heltrukken linje med en eller flere tverrstreker, det betyr at det er andre typer signaler (ikke elektriske).

Nedenfor ser du hvordan en enkel reguleringssløyfe kan være tegnet i et P&ID. Her er det et lokalt måleinstrument (sirkel) som overfører et elektrisk signal til en regulator som er tilgjengelig på en dataskjerm i et kontrollrom (sirkel med tverrstrek i en boks). Regulatoren sender et elektrisk signal til en ventil.

Inne i sirklene som angir reguleringsutstyret står det alltid en bokstavkode og et nummer. Bokstavkoden forteller hva slags instrument det er snakk om, og nummeret brukes som identifikasjon. La oss tenke oss at reguleringssløyfen vi akkurat så på regulerer strømmen av en væske i røret. Det engelske ordet for strøm er “flow”, derfor brukes F som første bokstav i begge sirklene.

Instrumentet som er montert på røret måler væskestrømmen (er-verdien). Den målte verdien overføres til regulatoren. Det engelske ordet for overføre er “transmit”. Derfor er T den andre bokstaven i koden.

Instrumentet som er montert i kontrollrommet har to funksjoner. Den skal vise er-verdien til operatøren (engelsk: “indicator”) og den skal utføre reguleringsjobben (engelsk: “control”). Derfor har denne fått I og C som andre og tredje bokstav i koden sin. Vi kan nå tegne den enkle reguleringssløyfen slik:

Nå vet du hensikten med bokstavkodene, og da er det bare å sette i gang å pugge de ulike bokstavene! I tabellen nedenfor finner du et lite utvalg av de mest vanlige bokstavene.

Første bokstavAndre bokstav
AAnalyseAlarm
CRegulator (eng. “controller”).
FGjennomstrømningsmengde 
(eng. flow rate).Fraksjon/ratio/forhold.
HHåndoperert (eng. “hand”).Høy (alarm). Plasseres som regel oppe til høyre på utsiden av sirkelen.
IStrøm (elektrisk)Indikator (visning)
LNivå (eng. “level”).
Lav (alarm). Plasseres som regel nede til høyre på utsiden av sirkelen.
PTrykk (eng. “pressure”).
SHastighet (eng. “speed“).Bryter (eng. “switch”).
TTemperatur.Målesensor som sender ut et elektrisk signal (eng. “transmitter”).

Når du kjenner til bokstavene i denne tabellen, kan du begynne å sette sammen kombinasjoner. For eksempel betyr HS en håndbryter, og denne kombinasjonen brukes ofte på startbrytere på elektriske motorer. En annen variant kan være SAL, dette er en hastighetsalarm som varsler ved lav hastighet.

Ser du bokstavene LI betyr det at det er en indikasjon av nivået i en tank. Bokstavkoden PIC betyr at det er indikasjon og regulering av trykk. Forstår du systemet?

Når du tegnet flytskjema i kapittel 1 lærte du å bruke et enkelt symbol for en ventil: to trekanter hvor spissene pekte mot hverandre. I et P&ID er vi mye mer detaljerte og derfor finnes det mange ulike symboler for ventiler. Her er en liten oversikt over noen av de mest vanlige ventilsymbolene.

SymbolBetydning
Manuelt betjent ventil.
Membranstyrt ventil.
Sylinderstyrt ventil.
Tilbakeslagsventil (strømmen kan bare gå i én retning).

Ventilene drives som regel av luft eller elektrisk strøm. Det finnes egne symboler som viser hva ventilen gjør dersom man får en svikt i luft- eller strømtilførselen. Her er noen eksempler:

SymbolBetydning
Åpner ved luftsvikt.
Stenger ved luftsvikt.
Blir stående i siste posisjon ved luftsvikt.

Det tar litt tid og krever litt erfaring og trening for å bli god til å lese P&ID. Da er det i grunn bare å sette i gang å trene med en gang! På neste side ser du et P&ID for en del av mursteinsfabrikken. Forstår du flesteparten av symbolene? Forstår du hvorfor reguleringssløyfene er koblet sammen slik de er?

Klikk for å forstørre skjemaet

Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: