Et viktig verktøy for å forstå sammenhenger i prosessen er å se på trender i pådrag og utganger.

Trend betyr utvikling over tid.

I en fabrikk er det målinger av alle interessante pådrag og utganger. Disse lagres slik at man kan se på historiske målinger, ofte flere år bakover i tid. Målingene blir lagret som tall og når vi bruker dem lager vi som regel grafer av disse tallene.

En graf er en figur som gir en grafisk fremstilling av tall. Grafen er gjerne tegnet inn som en kurve i et koordinatsystem.

Nedenfor ser du et eksempel på en graf. I dette tilfellet er det fraksjonen (forholdet mellom leiretypene A og B) som er endret fra 50% til 100% (den stiplede linjen). Vi ser at porøsiteten i de ferdige mursteinene har økt kraftig i det samme tidsrommet (den heltrukne linjen), og vi kan anta at dette er på grunn av endringen i fraksjonen.

I dette tilfellet har vi sett på et kraftig sprang i et pådrag og sammenliknet det med en utgang i prosessen vår. Det er ikke alltid slik at endringene er like tydelige og foregår over et så kort tidsrom. Av og til kan det være gradvise endringer over timer eller dager som operatøren ikke er klar over. Slike trender i prosessen kan avsløres ved å lage grafer av historiske data.