Arbeidsmiljøloven beskriver rettigheter og plikter til arbeidstakere og arbeidsgivere, og store deler av loven omhandler helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

En av de tingene loven krever, er at bedrifter må ha et internt system hvor arbeidstakere kan melde fra om kritikkverdige helse-, miljø og sikkerhetsforhold.

Ved ulykker eller nesten-ulykker skal bedriftene ha systemer for skademeldinger, men også andre avvik i produksjonen kan være interessante å registrere.

Avviksrapportering brukes for å avdekke uønskede hendelser slik at det er mulig å komme med korrigerende tiltak for å unngå gjentakelse.

Avvikene som registreres i dette systemet er hendelser som medfører skader på personer eller utstyr. Hendelser som kunne ha ført til skade registreres også.

I tillegg kan man registrere hendelser som fører til redusert produksjon eller full stans av fabrikken. Slike avvik kan også lede til skade på personer eller utstyr så det er veldig viktig å gjøre noe for å hindre at det skjer igjen.

Årsaken til avvikene er ofte manglende eller mangelfulle prosedyrer, eller feil på måleinstrumenter eller utstyr. Når slike avvik blir rapportert inn kan de ansvarlige komme med tiltak for å unngå liknende hendelser i framtida.

Tenk deg at det går tomt for rød lakk i mursteinsfabrikken og at det blir produsert en hel drøss med murstein som har feil farge. Produksjonen må stoppes, og da må det gjøres en hel del arbeidsoperasjoner som kan føre til ulykker.

I tillegg til at stansen kan føre til ulykker blir det et produksjonstap for bedriften. Det er viktig å gjøre tiltak for at dette ikke skal skje igjen. Kanskje var det dårlige eller mangelfulle prosedyrer for etterfylling av lakk som var årsaken til avviket?

Klikk for å se avviksskjema

Det er gjerne operatørene som rapporterer inn avvikene og kommer med forslag til tiltak som kan gjøres for å unngå gjentakelse. Ingeniørene kan gå mer i dybden for å finne årsaken og de kan finne ut hvilke tiltak som er mest effektive. I dette tilfellet lager de kanskje en helt ny prosedyre for etterfylling av lakk!

Når det rapporteres et avvik er det viktig å få med disse tingene:

  • Hva var det som skjedde?
  • Hvorfor skjedde det?
  • Hva mener du kan gjøres for at det ikke skal skje igjen?

Husk at hensikten med rapporten er å hindre gjentakelse av avviket!

Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: