I kjemiske fabrikker håndteres ofte stoffer som er brann- og eksplosjonsfarlige, giftige og miljøskadelige. Bedriftene som driver slike anlegg er som regel flinke til å jobbe med sikkerhet og prosessindustrien er langt ifra den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. Men dersom ulykken først er ute, kan konsekvensene bli meget alvorlige. Det er derfor svært viktig å tenke sikkerhet i alle deler av slike anlegg.

HMS er en forkortelse for «Helse, miljø og sikkerhet».

Sikkerhetsarbeidet foregår på flere ulike måter i en fabrikk. Det begynner med selve prosessanlegget. Dette er som regel kraftig overdimensjonert, slik at det for eksempel tåler mye høyere trykk eller temperaturer enn det man forventer under normal drift. Det er også vanlig å ha dobbelt opp med måleinstrumenter der hvor det er ekstra viktig å ha troverdige (sikre) målinger.

Men et anlegg som er bygget på tryggest mulig måte er lang fra nok. Dersom operatørene ikke har fokus på sikkerhet i jobben hjelper det ikke med et flott anlegg. Sikkerhetsarbeidet hos de ansatte begynner med de “enkle” tingene: hjelm, vernebriller, vernesko og forsvarlig arbeidstøy. Ofte kan slike ting virke pirkete, men om du er nøye med å bruke verneutstyr vil du også ha mer fokus på det å jobbe sikkert!

Det er ledelsen i fabrikken sitt ansvar å legge til rette for at operatørene kan jobbe på en sikker måte. De må få grundig opplæring i drift av anlegget og de må kjenne til alle mulige sikkerhetsrisikoer. Hvor håndteres giftige stoffer? Hvordan skal den enkelte beskytte seg mot disse? Hvordan er det med eksplosjonsfarlige stoffer? Er det spesielle deler i fabrikken hvor man kan risikere utslipp av disse? Dette er bare noen av de mange spørsmålene som operatøren bør kjenne svaret på.

At ledelsen i bedriften skal legge til rette for sikkert arbeid betyr ikke bare at de skal gi operatørene opplæring. Det er vel så viktig at arbeidsdagen for operatørene tilrettelegges slik at det er mulig å følge alle pålegg om bruk av verneutstyr og prosedyrer for sikkert arbeid. Dessverre har det av og til hendt at krav om nedbemanninger og høyere effektivitet har gått ut over sikkerheten i prosessanlegg.

Med sikkerhet menes at mennesker, miljøet og materielle verdier ikke skal være utsatt for uakseptabel risiko.
Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: